รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2550 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม
รวม
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557