รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 1/2551

คณะ กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา) / กลุ่มสาขาวิทชาที่สอน(อาจารย์)
การศึกษา มนุษยศาสตร์และศิลป สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจและกฏหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและสวัสดิการ บริการ รวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ 2 1 5 4 38 50
นักศึกษาทั้งหมด 102 886 988
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บุคลากรสายวิชาการ 1 15 1 2 1 20
นักศึกษาทั้งหมด 209 308 517
คณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสายวิชาการ 6 86 16 108
นักศึกษาทั้งหมด 111 3152 676 3939
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรสายวิชาการ 1 3 51 3 1 59
นักศึกษาทั้งหมด 175 39 214
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 5 10 97 113
นักศึกษาทั้งหมด 264 2324 2588
คณะศิลปศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 10 44 17 1 2 6 80
นักศึกษาทั้งหมด 166 251 417
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บุคลากรสายวิชาการ 12 1 13
นักศึกษาทั้งหมด 108 309 417
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น บุคลากรสายวิชาการ 2 1 2 33 38
นักศึกษาทั้งหมด 352 352
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 3 7 8 13 39 71
นักศึกษาทั้งหมด 98 1211 1309
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557