รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2551 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวม 1010 677 1687 3985 4816 8801 44 209 253 5039 5702 10741
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 835 153 988 835 153 988
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
45 24 69 45 24 69
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
82 16 98 82 16 98
วิศวกรรมอุตสาหการ
152 26 178 152 26 178
วิศวกรรมเครื่องกล
174 3 177 174 3 177
วิศวกรรมโยธา
60 10 70 60 10 70
วิศวกรรมไฟฟ้า
27 1 28 27 1 28
วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
118 5 123 118 5 123
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
31 2 33 31 2 33
เทคโนโลยีอุตสาหการ
18 1 19 18 1 19
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
15 42 57 15 42 57
เทคโนโลยีเครื่องกล
54 54 54 54
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
2 20 22 2 20 22
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
1 1 2 1 1 2
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
18 1 19 18 1 19
เทคโนโลยีไฟฟ้า
38 1 39 38 1 39
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 179 338 517 179 338 517
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
98 210 308 98 210 308
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
81 128 209 81 128 209
คณะบริหารธุรกิจ 100 635 735 710 2306 3016 38 150 188 848 3091 3939
การจัดการ
39 50 89 14 52 66 53 102 155
การตลาด
43 129 172 53 113 166 13 22 35 109 264 373
การบัญชี
50 464 514 30 82 112 6 46 52 86 592 678
การเงิน
6 42 48 9 117 126 5 30 35 20 189 209
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 1 1 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
15 96 111 15 96 111
ระบบสารสนเทศ
1 5 6 1 5 6
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์
82 121 203 82 121 203
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ
41 77 118 41 77 118
การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
41 119 160 41 119 160
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
54 174 228 54 174 228
การตลาด-การบริหารการตลาด
74 242 316 74 242 316
การตลาด-การสื่อสารการตลาด
24 44 68 24 44 68
การบัญชี-การบัญชีการเงิน
59 593 652 59 593 652
การบัญชี-การบัญชีบริหาร
30 283 313 30 283 313
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
44 36 80 44 36 80
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
114 154 268 114 154 268
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103 111 214 103 111 214
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
93 82 175 93 82 175
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
10 29 39 10 29 39
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 910 42 952 1529 107 1636 2439 149 2588
ช่างยนต์
154 154 154 154
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
165 14 179 165 14 179
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
187 22 209 187 22 209
วิศวกรรมอุตสาหการ
432 42 474 432 42 474
วิศวกรรมเครื่องกล
262 2 264 262 2 264
วิศวกรรมไฟฟ้า
300 7 307 300 7 307
อิเล็กทรอนิกส์
86 9 95 86 9 95
เทคโนโลยีอุตสาหการ
37 1 38 37 1 38
เทคโนโลยีเครื่องกล
37 37 37 37
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
49 17 66 49 17 66
ไฟฟ้า
100 3 103 100 3 103
ออกแบบการผลิต
75 9 84 75 9 84
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
80 5 85 80 5 85
เทคนิคอุตสาหกรรม
132 1 133 132 1 133
เทคนิคคอมพิวเตอร์
78 7 85 78 7 85
ช่างกลโรงงาน-เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
65 4 69 65 4 69
ช่างกลโรงงาน-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
51 51 51 51
ช่างแม่พิมพ์และอัญมณี
12 2 14 12 2 14
ช่างโลหะ
77 2 79 77 2 79
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
60 2 62 60 2 62
คณะศิลปศาสตร์ 77 340 417 77 340 417
การท่องเที่ยว
33 120 153 33 120 153
การโรงแรม
18 80 98 18 80 98
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
26 140 166 26 140 166
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 207 210 417 207 210 417
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
18 22 40 18 22 40
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
55 67 122 55 67 122
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
71 46 117 71 46 117
ออกแบบสิ่งทอ
22 48 70 22 48 70
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41 27 68 41 27 68
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 82 270 352 82 270 352
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
16 23 39 16 23 39
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
10 92 102 10 92 102
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
29 33 62 29 33 62
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
27 122 149 27 122 149
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 263 981 1244 6 59 65 269 1040 1309
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
17 72 89 17 72 89
คหกรรมศาสตร์ศึกษา
4 36 40 4 36 40
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
4 26 30 4 26 30
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
11 51 62 11 51 62
อาหารและโภชนาการ
135 496 631 3 20 23 138 516 654
ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
23 65 88 23 65 88
อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์
6 57 63 6 57 63
คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
1 1 1 1
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
14 47 61 1 25 26 15 72 87
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
29 47 76 2 14 16 31 61 92
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
6 30 36 6 30 36
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
14 53 67 14 53 67
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557