รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2551 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

รายงานเผยแพร่ 5
รายงานโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 988
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 69
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 98
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 178
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 177
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 70
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 28
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง ปริญญาตรี 123
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 33
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ ปริญญาตรี 19
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ปริญญาตรี 57
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาตรี 54
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผ้า ปริญญาตรี 22
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ปริญญาตรี 2
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโทรคมนาคม ปริญญาตรี 19
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 39
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 517
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 308
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปริญญาตรี 209
คณะบริหารธุรกิจ 3939
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 89
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด ปริญญาตรี 166
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 1
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน ปริญญาตรี 126
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 111
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ ปริญญาตรี 6
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ ปริญญาตรี 203
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ ปริญญาตรี 118
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 160
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 228
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด-การบริหารการตลาด ปริญญาตรี 316
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด-การสื่อสารการตลาด ปริญญาตรี 68
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี-การบัญชีการเงิน ปริญญาตรี 652
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี-การบัญชีบริหาร ปริญญาตรี 313
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 80
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 268
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ ปริญญาโท 66
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด ปริญญาโท 35
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี ปริญญาโท 52
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน ปริญญาโท 35
หลักสูตรภาษาไทย บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 111
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 172
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 514
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเงิน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 48
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 214
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 175
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปริญญาตรี 39
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2588
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 154
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 95
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 103
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบการผลิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 84
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 85
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 133
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 85
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างกลโรงงาน-เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 69
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างกลโรงงาน-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 51
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างแม่พิมพ์และอัญมณี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 14
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างโลหะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 79
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 179
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 209
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 474
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 264
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 307
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ ปริญญาตรี 38
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาตรี 37
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ปริญญาตรี 66
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ปริญญาตรี 62
คณะศิลปศาสตร์ 417
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว ปริญญาตรี 153
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม ปริญญาตรี 98
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปริญญาตรี 166
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 417
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปริญญาตรี 40
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปริญญาตรี 122
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 117
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบสิ่งทอ ปริญญาตรี 70
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 68
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 352
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ปริญญาตรี 39
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผ้า ปริญญาตรี 102
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ปริญญาตรี 62
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ปริญญาตรี 149
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1309
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์ ปริญญาตรี 89
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ศึกษา ปริญญาตรี 40
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต ผ้าและเครื่องแต่งกาย ปริญญาตรี 30
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี 631
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น ปริญญาตรี 88
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี 63
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 1
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 61
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ปริญญาตรี 76
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปริญญาตรี 67
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาหารและโภชนาการ ปริญญาโท 23
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปริญญาโท 26
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ปริญญาโท 16
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ปริญญาตรี 36
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี 62
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557