รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 1/2552

คณะ กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา) / กลุ่มสาขาวิทชาที่สอน(อาจารย์)
การศึกษา มนุษยศาสตร์และศิลป สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจและกฏหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและสวัสดิการ บริการ รวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ 2 5 5 38 50
นักศึกษาทั้งหมด 85 639 724
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บุคลากรสายวิชาการ 15 1 4 2 22
นักศึกษาทั้งหมด 257 304 46 607
คณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสายวิชาการ 4 86 13 103
นักศึกษาทั้งหมด 97 2930 612 3639
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรสายวิชาการ 2 56 2 2 62
นักศึกษาทั้งหมด 257 68 325
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 1 9 103 114
นักศึกษาทั้งหมด 259 2390 2649
คณะศิลปศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 47 18 1 2 19 88
นักศึกษาทั้งหมด 141 272 413
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บุคลากรสายวิชาการ 15 1 16
นักศึกษาทั้งหมด 379 31 410
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น บุคลากรสายวิชาการ 4 1 2 30 37
นักศึกษาทั้งหมด 446 446
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 10 5 9 13 2 39 79
นักศึกษาทั้งหมด 148 1253 1401
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557