รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2552 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

รายงานเผยแพร่ 5
รายงานโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 724
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 80
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 94
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 142
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 154
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 52
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง ปริญญาตรี 144
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 5
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ปริญญาตรี 18
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาตรี 5
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผ้า ปริญญาตรี 17
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโทรคมนาคม ปริญญาตรี 1
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 12
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 607
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 304
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปริญญาตรี 257
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปริญญาตรี 46
คณะบริหารธุรกิจ 3639
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 162
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด ปริญญาตรี 201
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน ปริญญาตรี 185
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 97
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ ปริญญาตรี 1
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ ปริญญาตรี 209
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ ปริญญาตรี 65
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 125
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 198
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด-การบริหารการตลาด ปริญญาตรี 262
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด-การสื่อสารการตลาด ปริญญาตรี 82
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี-การบัญชีการเงิน ปริญญาตรี 559
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี-การบัญชีบริหาร ปริญญาตรี 342
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 145
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 192
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ ปริญญาโท 52
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด ปริญญาโท 18
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน ปริญญาโท 24
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี ปริญญาโท 42
หลักสูตรภาษาไทย บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 226
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 86
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเงิน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 32
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 307
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 27
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 325
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 257
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปริญญาตรี 68
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2649
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 21
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างไฟฟ้า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 84
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบการผลิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 41
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 89
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างกลโรงงาน-เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 73
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างกลโรงงาน-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 34
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 24
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างแม่พิมพ์และอัญมณี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างโลหะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 32
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 70
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 119
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 235
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 247
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 553
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 346
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 398
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี 42
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ ปริญญาตรี 29
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาตรี 27
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ปริญญาตรี 78
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ปริญญาตรี 104
คณะศิลปศาสตร์ 413
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว ปริญญาตรี 141
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม ปริญญาตรี 131
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปริญญาตรี 141
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 410
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปริญญาตรี 72
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปริญญาตรี 77
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 90
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบสิ่งทอ ปริญญาตรี 31
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 140
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 446
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ปริญญาตรี 38
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผ้า ปริญญาตรี 127
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ปริญญาตรี 88
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ปริญญาตรี 193
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1401
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป - ธุรกิจงานประดิษฐ์ ปริญญาตรี 59
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ศึกษา ปริญญาตรี 1
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต ผ้าและเครื่องแต่งกาย ปริญญาตรี 10
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี 689
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น ปริญญาตรี 43
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี 31
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 114
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ปริญญาตรี 108
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปริญญาตรี 106
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาหารและโภชนาการ ปริญญาโท 48
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปริญญาโท 24
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ปริญญาโท 20
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ปริญญาตรี 54
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี 94
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557