รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 1/2553

คณะ กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา) / กลุ่มสาขาวิทชาที่สอน(อาจารย์)
การศึกษา มนุษยศาสตร์และศิลป สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจและกฏหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและสวัสดิการ บริการ รวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ 2 5 6 36 49
นักศึกษาทั้งหมด 13 131 686 830
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บุคลากรสายวิชาการ 16 1 4 2 23
นักศึกษาทั้งหมด 312 336 119 767
คณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสายวิชาการ 6 78 13 97
นักศึกษาทั้งหมด 89 2770 575 3434
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรสายวิชาการ 1 55 2 3 61
นักศึกษาทั้งหมด 300 97 397
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 9 103 113
นักศึกษาทั้งหมด 280 2428 2708
คณะศิลปศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 46 17 1 2 19 86
นักศึกษาทั้งหมด 181 346 527
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บุคลากรสายวิชาการ 17 17
นักศึกษาทั้งหมด 405 3 408
กองวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรสายวิชาการ 1 1
นักศึกษาทั้งหมด 0
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น บุคลากรสายวิชาการ 4 1 2 31 38
นักศึกษาทั้งหมด 570 570
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 10 5 7 12 1 36 72
นักศึกษาทั้งหมด 193 1168 1361
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557