รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2553 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวม 322 297 619 4956 5231 10187 3 10 13 45 138 183 5326 5676 11002
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 720 97 817 3 10 13 723 107 830
วิชาชีพครู
3 10 13 3 10 13
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
89 42 131 89 42 131
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
104 21 125 104 21 125
วิศวกรรมอุตสาหการ
139 16 155 139 16 155
วิศวกรรมเครื่องกล
200 4 204 200 4 204
วิศวกรรมโยธา
32 7 39 32 7 39
วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
156 5 161 156 5 161
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
2 2 2 2
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 271 477 748 6 13 19 277 490 767
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
89 228 317 89 228 317
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
117 195 312 117 195 312
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
65 54 119 65 54 119
การสื่อสารการตลาด
6 13 19 6 13 19
คณะบริหารธุรกิจ 48 289 337 734 2253 2987 20 90 110 802 2632 3434
การจัดการ
46 115 161 13 34 47 59 149 208
การตลาด
14 49 63 74 168 242 2 4 6 90 221 311
การเงิน
5 31 36 33 191 224 3 16 19 41 238 279
ธุรกิจระหว่างประเทศ
10 28 38 10 28 38
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
17 72 89 17 72 89
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์
132 128 260 132 128 260
การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
30 74 104 30 74 104
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
39 152 191 39 152 191
การตลาด-การบริหารการตลาด
37 156 193 37 156 193
การตลาด-การสื่อสารการตลาด
20 56 76 20 56 76
การบัญชี-การบัญชีการเงิน
44 511 555 44 511 555
การบัญชี-การบัญชีบริหาร
27 176 203 27 176 203
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
101 116 217 101 116 217
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
44 54 98 44 54 98
การบัญชี
29 209 238 80 256 336 2 36 38 111 501 612
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 194 203 397 194 203 397
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
172 128 300 172 128 300
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
22 75 97 22 75 97
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 274 8 282 2243 183 2426 2517 191 2708
ช่างไฟฟ้า
39 39 39 39
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
254 26 280 254 26 280
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
246 27 273 246 27 273
วิศวกรรมอุตสาหการ
554 46 600 554 46 600
วิศวกรรมเครื่องกล
420 4 424 420 4 424
วิศวกรรมโยธา
25 7 32 25 7 32
วิศวกรรมไฟฟ้า
485 15 500 485 15 500
เทคโนโลยีอุตสาหการ
4 4 4 4
เทคโนโลยีเครื่องกล
4 4 4 4
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
177 55 232 177 55 232
ออกแบบการผลิต
9 9 9 9
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
55 3 58 55 3 58
ช่างกลโรงงาน-เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
59 5 64 59 5 64
ช่างกลโรงงาน-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3 3 3 3
ช่างโลหะ
5 5 5 5
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
6 6 6 6
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
74 3 77 74 3 77
ช่างยนต์
98 98 98 98
คณะศิลปศาสตร์ 111 416 527 111 416 527
การท่องเที่ยว
41 148 189 41 148 189
การโรงแรม
37 120 157 37 120 157
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
33 148 181 33 148 181
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 209 199 408 209 199 408
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
31 33 64 31 33 64
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
33 52 85 33 52 85
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73 62 135 73 62 135
ออกแบบสิ่งทอ
2 1 3 2 1 3
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
70 51 121 70 51 121
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 141 429 570 141 429 570
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
24 49 73 24 49 73
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
17 119 136 17 119 136
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
44 74 118 44 74 118
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
56 187 243 56 187 243
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 333 974 1307 19 35 54 352 1009 1361
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
6 6 6 6
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
16 104 120 16 104 120
อาหารและโภชนาการ
165 479 644 11 23 34 176 502 678
ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
4 3 7 4 3 7
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
42 132 174 6 6 12 48 138 186
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
56 83 139 2 6 8 58 89 147
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
14 59 73 14 59 73
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
36 108 144 36 108 144
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557