รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 1/2554

คณะ กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา) / กลุ่มสาขาวิทชาที่สอน(อาจารย์)
การศึกษา มนุษยศาสตร์และศิลป สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจและกฏหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและสวัสดิการ บริการ รวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ 4 13 4 29 50
นักศึกษาทั้งหมด 106 156 701 963
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บุคลากรสายวิชาการ 1 20 4 25
นักศึกษาทั้งหมด 322 345 176 843
คณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสายวิชาการ 1 5 79 11 96
นักศึกษาทั้งหมด 116 2863 685 3664
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรสายวิชาการ 5 2 47 3 4 61
นักศึกษาทั้งหมด 373 134 507
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 6 1 13 1 97 118
นักศึกษาทั้งหมด 254 2492 2746
คณะศิลปศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 10 31 24 7 17 89
นักศึกษาทั้งหมด 273 451 724
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บุคลากรสายวิชาการ 16 2 18
นักศึกษาทั้งหมด 405 405
กองวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรสายวิชาการ 1 1
นักศึกษาทั้งหมด 0
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น บุคลากรสายวิชาการ 3 10 3 2 10 11 39
นักศึกษาทั้งหมด 565 565
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 7 6 7 8 4 2 42 76
นักศึกษาทั้งหมด 236 1266 1502
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557