รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2554 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวม 180 170 350 5475 5798 11273 31 75 106 54 136 190 5740 6179 11919
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 744 113 857 31 75 106 775 188 963
วิชาชีพครู
31 75 106 31 75 106
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
108 48 156 108 48 156
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
102 28 130 102 28 130
วิศวกรรมอุตสาหการ
141 15 156 141 15 156
วิศวกรรมเครื่องกล
229 12 241 229 12 241
วิศวกรรมโยธา
27 5 32 27 5 32
วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
137 4 141 137 4 141
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
1 1 1 1
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 300 503 803 12 28 40 312 531 843
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
79 226 305 79 226 305
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
128 194 322 128 194 322
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
93 83 176 93 83 176
การสื่อสารการตลาด
12 28 40 12 28 40
คณะบริหารธุรกิจ 29 169 198 890 2497 3387 13 66 79 932 2732 3664
การจัดการ
88 208 296 7 26 33 95 234 329
การตลาด
5 25 30 92 200 292 97 225 322
การเงิน
4 22 26 40 221 261 4 14 18 48 257 305
ธุรกิจระหว่างประเทศ
19 52 71 19 52 71
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
27 89 116 27 89 116
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์
167 171 338 167 171 338
การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
34 58 92 34 58 92
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
39 128 167 39 128 167
การตลาด-การบริหารการตลาด
42 129 171 42 129 171
การตลาด-การสื่อสารการตลาด
11 57 68 11 57 68
การบัญชี-การบัญชีการเงิน
44 437 481 44 437 481
การบัญชี-การบัญชีบริหาร
3 150 153 3 150 153
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
142 157 299 142 157 299
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16 32 48 16 32 48
การบัญชี
20 122 142 126 408 534 2 26 28 148 556 704
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 239 268 507 239 268 507
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
209 164 373 209 164 373
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
30 104 134 30 104 134
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 151 1 152 2398 183 2581 12 1 13 2561 185 2746
ช่างไฟฟ้า
1 1 1 1
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
231 23 254 231 23 254
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
239 29 268 239 29 268
วิศวกรรมอุตสาหการ
540 47 587 540 47 587
วิศวกรรมเครื่องกล
453 6 459 453 6 459
วิศวกรรมโยธา
53 11 64 53 11 64
วิศวกรรมไฟฟ้า
534 15 549 534 15 549
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
240 50 290 240 50 290
ออกแบบการผลิต
1 1 1 1
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
27 27 27 27
ช่างกลโรงงาน-เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
50 1 51 50 1 51
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
108 2 110 108 2 110
ช่างยนต์
72 72 72 72
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
12 1 13 12 1 13
คณะศิลปศาสตร์ 169 555 724 169 555 724
การท่องเที่ยว
69 174 243 69 174 243
การโรงแรม
49 159 208 49 159 208
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
37 166 203 37 166 203
ภาษาไทยประยุกต์
14 56 70 14 56 70
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 212 193 405 212 193 405
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
31 31 62 31 31 62
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
28 38 66 28 38 66
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
87 75 162 87 75 162
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
66 49 115 66 49 115
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 141 424 565 141 424 565
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
16 45 61 16 45 61
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
22 130 152 22 130 152
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
37 70 107 37 70 107
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
66 179 245 66 179 245
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 382 1062 1444 17 41 58 399 1103 1502
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
2 2 2 2
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
20 131 151 20 131 151
อาหารและโภชนาการ
186 492 678 6 22 28 192 514 706
ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
2 2 4 2 2 4
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
68 157 225 10 12 22 78 169 247
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
53 82 135 1 7 8 54 89 143
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
16 69 85 16 69 85
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
37 127 164 37 127 164
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557