รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 1/2555

คณะ กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา) / กลุ่มสาขาวิทชาที่สอน(อาจารย์)
การศึกษา มนุษยศาสตร์และศิลป สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจและกฏหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและสวัสดิการ บริการ รวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ 4 12 4 27 47
นักศึกษาทั้งหมด 1 212 828 1041
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บุคลากรสายวิชาการ 1 21 1 4 27
นักศึกษาทั้งหมด 328 351 251 930
คณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสายวิชาการ 1 4 81 10 96
นักศึกษาทั้งหมด 128 2853 665 3646
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรสายวิชาการ 5 2 47 3 4 61
นักศึกษาทั้งหมด 309 122 431
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 8 1 11 2 94 116
นักศึกษาทั้งหมด 262 2356 2618
คณะศิลปศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 8 31 24 7 16 86
นักศึกษาทั้งหมด 340 541 881
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บุคลากรสายวิชาการ 16 4 20
นักศึกษาทั้งหมด 435 35 470
กองวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรสายวิชาการ 1 1
นักศึกษาทั้งหมด 0
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น บุคลากรสายวิชาการ 3 11 2 2 10 11 39
นักศึกษาทั้งหมด 559 559
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 7 6 7 8 4 2 41 75
นักศึกษาทั้งหมด 247 1325 1572
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557