รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1/2555 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวม 66 25 91 5693 6193 11886 46 125 171 5805 6343 12148
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 905 135 1040 1 1 906 135 1041
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
141 71 212 141 71 212
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
115 28 143 115 28 143
วิศวกรรมอุตสาหการ
228 19 247 228 19 247
วิศวกรรมเครื่องกล
256 9 265 256 9 265
วิศวกรรมโยธา
20 4 24 20 4 24
วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
145 4 149 145 4 149
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1 1 1 1
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 317 558 875 17 38 55 334 596 930
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
68 228 296 68 228 296
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
125 203 328 125 203 328
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
124 127 251 124 127 251
การสื่อสารการตลาด
17 38 55 17 38 55
คณะบริหารธุรกิจ 3 25 28 905 2656 3561 8 49 57 916 2730 3646
การจัดการ
36 85 121 4 21 25 40 106 146
การตลาด
104 201 305 104 201 305
การสอบบัญชี
11 50 61 11 50 61
การเงิน
46 239 285 1 7 8 47 246 293
ธุรกิจระหว่างประเทศ
20 78 98 20 78 98
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
27 101 128 27 101 128
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์
162 150 312 162 150 312
การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
54 168 222 54 168 222
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
48 214 262 48 214 262
การตลาด-การบริหารการตลาด
33 81 114 33 81 114
การตลาด-การสื่อสารการตลาด
37 75 112 37 75 112
การบัญชี-การบัญชีการเงิน
28 442 470 28 442 470
การบัญชี-การบัญชีบริหาร
11 105 116 11 105 116
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
154 164 318 154 164 318
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13 22 35 13 22 35
การบัญชี
3 25 28 121 481 602 3 21 24 127 527 654
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 213 218 431 213 218 431
วิทยาการคอมพิวเตอร์
33 13 46 33 13 46
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
152 111 263 152 111 263
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
28 94 122 28 94 122
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 63 63 2350 191 2541 13 1 14 2426 192 2618
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
235 27 262 235 27 262
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
209 22 231 209 22 231
วิศวกรรมอุตสาหการ
489 53 542 489 53 542
วิศวกรรมเครื่องกล
433 8 441 433 8 441
วิศวกรรมโยธา
69 13 82 69 13 82
วิศวกรรมไฟฟ้า
524 16 540 524 16 540
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
260 47 307 260 47 307
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
14 14 14 14
ช่างกลโรงงาน-เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
14 14 14 14
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
131 5 136 131 5 136
ช่างยนต์
35 35 35 35
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
13 1 14 13 1 14
คณะศิลปศาสตร์ 213 668 881 213 668 881
การท่องเที่ยว
78 205 283 78 205 283
การโรงแรม
63 195 258 63 195 258
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
55 197 252 55 197 252
ภาษาไทยประยุกต์
17 71 88 17 71 88
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 241 229 470 241 229 470
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
15 18 33 15 18 33
สถาปัตยกรรม
19 16 35 19 16 35
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
39 52 91 39 52 91
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
123 118 241 123 118 241
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
45 25 70 45 25 70
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 157 402 559 157 402 559
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
15 50 65 15 50 65
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
26 95 121 26 95 121
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
48 77 125 48 77 125
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
68 180 248 68 180 248
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 392 1136 1528 7 37 44 399 1173 1572
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
20 142 162 20 142 162
อาหารและโภชนาการ
185 497 682 2 22 24 187 519 706
ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
1 1 1 1
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
71 179 250 4 5 9 75 184 259
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
55 84 139 1 10 11 56 94 150
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
12 73 85 12 73 85
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
49 160 209 49 160 209
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557