รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2550

คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ จ้างประจำ จ้างชั่วคราว รวม
วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ
รวม 483 115 39 18 15 10 1 109 17 272 1079
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 46 1 4 2 16 19 88
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10 5 1 1 4 1 9 31
คณะบริหารธุรกิจ 102 3 2 2 20 2 40 171
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 52 1 7 7 7 74
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 109 5 1 1 21 2 43 182
คณะศิลปศาสตร์ 73 3 6 2 1 5 1 18 109
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5 6 1 3 2 9 26
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 33 5 2 2 7 1 14 64
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 53 5 6 3 10 8 13 98
กองกลาง 12 2 8 15 37
กองคลัง 19 5 3 2 9 38
กองนโยบายและแผน 17 2 6 25
กองบริหารงานบุคคล 15 3 1 1 4 24
กองประชาสัมพันธ์ 1 6 7
กองพัฒนานักศึกษา 8 2 1 2 13
กองวิเทศสัมพันธ์ 1 1 1 3
กองศิลปวัฒนธรรม 2 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 1 1 17 21
สำนักงานตรวจสอบภายใน 4 4
สำนักประกันคุณภาพ 1 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 1 29 35
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 13 2 1 2 8 26
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557