รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2550 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
รวม 140 4 401 8 553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 140 4 401 8 553
ศาสตราจารย์
0
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
17 98 6 121
อาจารย์
123 4 302 2 431

รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2550 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา และคณะ

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
รวม 140 4 401 8 553
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 18 1 29 4 52
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 9 4 14
อาจารย์
17 1 20 38
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 13 17
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 2
อาจารย์
4 11 15
คณะบริหารธุรกิจ 8 99 1 108
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
23 23
อาจารย์
8 76 1 85
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 52 1 59
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 1 12
อาจารย์
6 41 47
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 39 1 71 1 112
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 17 1 20
อาจารย์
37 1 54 92
คณะศิลปศาสตร์ 12 70 1 83
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 21 23
อาจารย์
10 49 1 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5 9 14
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
อาจารย์
5 9 14
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
อาจารย์
1 1
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 19 2 17 38
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 5 11
อาจารย์
13 2 12 27
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 28 41 69
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 10 16
อาจารย์
22 30 52
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557