รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 2/2550

คณะ กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา) / กลุ่มสาขาวิทชาที่สอน(อาจารย์)
การศึกษา มนุษยศาสตร์และศิลป สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจและกฏหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและสวัสดิการ บริการ รวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ 2 1 8 4 37 52
นักศึกษาทั้งหมด 37 138 1017 1192
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บุคลากรสายวิชาการ 1 12 2 1 1 17
นักศึกษาทั้งหมด 162 261 423
คณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสายวิชาการ 5 86 17 108
นักศึกษาทั้งหมด 77 3469 779 2 4327
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรสายวิชาการ 1 3 50 4 1 59
นักศึกษาทั้งหมด 97 97
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 5 10 97 113
นักศึกษาทั้งหมด 228 1974 2202
คณะศิลปศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 9 47 17 1 2 7 83
นักศึกษาทั้งหมด 159 173 332
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บุคลากรสายวิชาการ 13 1 14
นักศึกษาทั้งหมด 434 434
สถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากรสายวิชาการ 1 1
นักศึกษาทั้งหมด 0
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น บุคลากรสายวิชาการ 1 2 1 1 33 38
นักศึกษาทั้งหมด 173 173
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 3 6 9 13 38 70
นักศึกษาทั้งหมด 42 1163 1205
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557