รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2550 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวม 1211 998 2209 3342 4490 7832 13 24 37 65 242 307 4631 5754 10385
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 936 219 1155 13 24 37 949 243 1192
วิชาชีพครู
13 24 37 13 24 37
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
62 20 82 62 20 82
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
72 10 82 72 10 82
วิศวกรรมอุตสาหการ
138 20 158 138 20 158
วิศวกรรมเครื่องกล
152 152 152 152
วิศวกรรมโยธา
52 11 63 52 11 63
วิศวกรรมไฟฟ้า
87 2 89 87 2 89
วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
55 1 56 55 1 56
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
52 4 56 52 4 56
เทคโนโลยีอุตสาหการ
46 4 50 46 4 50
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
29 77 106 29 77 106
เทคโนโลยีเครื่องกล
94 94 94 94
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
9 56 65 9 56 65
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
15 8 23 15 8 23
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
31 5 36 31 5 36
เทคโนโลยีไฟฟ้า
42 1 43 42 1 43
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 134 289 423 134 289 423
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
74 187 261 74 187 261
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
60 102 162 60 102 162
คณะบริหารธุรกิจ 128 946 1074 674 2303 2977 63 213 276 865 3462 4327
การจัดการ
15 56 71 15 56 71
การตลาด
48 199 247 42 80 122 20 38 58 110 317 427
การบัญชี
61 641 702 10 52 62 10 72 82 81 765 846
การเงิน
5 59 64 11 94 105 18 47 65 34 200 234
การโรงแรม
2 2 2 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14 45 59 14 45 59
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
8 69 77 8 69 77
ระบบสารสนเทศ
34 82 116 34 82 116
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์
67 132 199 67 132 199
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ
41 77 118 41 77 118
การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
44 128 172 44 128 172
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
63 245 308 63 245 308
การตลาด-การบริหารการตลาด
110 242 352 110 242 352
การตลาด-การสื่อสารการตลาด
23 51 74 23 51 74
การบัญชี-การบัญชีการเงิน
66 625 691 66 625 691
การบัญชี-การบัญชีบริหาร
33 261 294 33 261 294
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
122 165 287 122 165 287
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 62 97 35 62 97
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
35 62 97 35 62 97
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1083 52 1135 1007 60 1067 2090 112 2202
ช่างยนต์
162 1 163 162 1 163
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
76 8 84 76 8 84
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
130 14 144 130 14 144
วิศวกรรมอุตสาหการ
315 28 343 315 28 343
วิศวกรรมเครื่องกล
176 1 177 176 1 177
วิศวกรรมไฟฟ้า
220 4 224 220 4 224
อิเล็กทรอนิกส์
126 10 136 126 10 136
เทคโนโลยีอุตสาหการ
42 1 43 42 1 43
เทคโนโลยีเครื่องกล
29 29 29 29
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
19 4 23 19 4 23
ไฟฟ้า
115 7 122 115 7 122
ออกแบบการผลิต
106 7 113 106 7 113
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
82 8 90 82 8 90
เทคนิคอุตสาหกรรม
124 124 124 124
เทคนิคคอมพิวเตอร์
130 14 144 130 14 144
ช่างกลโรงงาน-เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
87 1 88 87 1 88
ช่างกลโรงงาน-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
46 1 47 46 1 47
ช่างแม่พิมพ์และอัญมณี
31 3 34 31 3 34
ช่างโลหะ
74 74 74 74
คณะศิลปศาสตร์ 69 263 332 69 263 332
การท่องเที่ยว
27 88 115 27 88 115
การโรงแรม
11 47 58 11 47 58
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
31 128 159 31 128 159
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 208 226 434 208 226 434
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
74 87 161 74 87 161
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
101 70 171 101 70 171
ออกแบบสิ่งทอ
33 69 102 33 69 102
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 51 122 173 51 122 173
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
11 17 28 11 17 28
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
6 31 37 6 31 37
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
17 14 31 17 14 31
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
17 60 77 17 60 77
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 228 946 1174 2 29 31 230 975 1205
คหกรรมศาสตร์
6 26 32 6 26 32
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
22 77 99 22 77 99
คหกรรมศาสตร์ศึกษา
4 36 40 4 36 40
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
6 46 52 6 46 52
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
7 22 29 7 22 29
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18 29 47 18 29 47
อาหารและโภชนาการ
109 446 555 1 11 12 110 457 567
อุตสาหกรรมการบริการ
7 26 33 7 26 33
เทคโนโลยีการจัดการ
1 12 13 1 12 13
ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
35 100 135 35 100 135
อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์
12 102 114 12 102 114
คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
1 24 25 1 24 25
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
9 9 9 9
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
1 9 10 1 9 10
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557