รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2551

คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ จ้างประจำ จ้างชั่วคราว รวม
วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ
รวม 472 116 52 21 12 15 104 18 294 1104
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 42 3 5 2 16 1 19 88
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10 1 9 1 1 1 5 1 11 40
คณะบริหารธุรกิจ 100 4 5 1 20 2 42 174
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 51 2 8 7 13 81
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 110 5 1 1 1 17 1 39 175
คณะศิลปศาสตร์ 70 4 7 2 5 1 19 108
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5 6 1 1 4 1 11 29
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 32 4 2 1 5 3 16 63
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 52 5 9 3 1 10 8 16 104
กองกลาง 10 2 7 17 36
กองคลัง 17 5 3 2 11 38
กองนโยบายและแผน 17 2 6 25
กองบริหารงานบุคคล 14 3 1 1 4 23
กองประชาสัมพันธ์ 1 1 5 7
กองพัฒนานักศึกษา 6 2 1 2 11
กองวิเทศสัมพันธ์ 2 2
กองศิลปวัฒนธรรม 3 3
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 2 2 17 22
สำนักงานตรวจสอบภายใน 4 4
สำนักงานอธิการบดี 1 1
สำนักประกันคุณภาพ 1 2 3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3 1 31 40
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 13 1 1 2 10 27
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557