รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2551 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
รวม 1 132 1 410 10 554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1 132 1 410 10 554
ศาสตราจารย์
0
รองศาสตราจารย์
1 1 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20 124 6 150
อาจารย์
1 111 1 285 4 402

รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2551 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา และคณะ

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
รวม 1 132 1 410 10 554
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 17 29 4 50
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 4 14
อาจารย์
17 18 35
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 18 21
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 2
อาจารย์
3 16 19
คณะบริหารธุรกิจ 7 100 1 108
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
34 34
อาจารย์
7 66 1 74
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 50 3 59
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13 1 14
อาจารย์
6 37 2 45
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 40 72 1 113
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 17 1 22
อาจารย์
36 55 91
คณะศิลปศาสตร์ 11 68 1 80
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 24 25
อาจารย์
9 44 1 54
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 10 13
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
อาจารย์
3 10 13
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 18 1 18 38
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8 7 15
อาจารย์
1 10 1 11 23
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 27 45 72
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 17 24
อาจารย์
20 28 48
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557