รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 2/2551

คณะ กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา) / กลุ่มสาขาวิทชาที่สอน(อาจารย์)
การศึกษา มนุษยศาสตร์และศิลป สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจและกฏหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและสวัสดิการ บริการ รวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ 2 1 5 4 38 50
นักศึกษาทั้งหมด 174 90 712 976
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บุคลากรสายวิชาการ 1 15 1 2 1 20
นักศึกษาทั้งหมด 202 296 498
คณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสายวิชาการ 6 86 16 108
นักศึกษาทั้งหมด 105 2959 651 3715
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรสายวิชาการ 1 3 51 3 1 59
นักศึกษาทั้งหมด 159 34 193
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 5 10 97 113
นักศึกษาทั้งหมด 242 2139 2381
คณะศิลปศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 10 44 17 1 2 6 80
นักศึกษาทั้งหมด 155 187 342
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บุคลากรสายวิชาการ 12 1 13
นักศึกษาทั้งหมด 336 65 401
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น บุคลากรสายวิชาการ 2 1 2 33 38
นักศึกษาทั้งหมด 317 317
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 3 7 8 13 39 71
นักศึกษาทั้งหมด 95 1160 1255
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557