รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2551 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวม 946 638 1584 3576 4488 8064 61 113 174 45 211 256 4628 5450 10078
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 670 132 802 61 113 174 731 245 976
วิชาชีพครู
61 113 174 61 113 174
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
44 24 68 44 24 68
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
78 16 94 78 16 94
วิศวกรรมอุตสาหการ
124 23 147 124 23 147
วิศวกรรมเครื่องกล
149 2 151 149 2 151
วิศวกรรมโยธา
53 10 63 53 10 63
วิศวกรรมไฟฟ้า
24 1 25 24 1 25
วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
105 5 110 105 5 110
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
20 2 22 20 2 22
เทคโนโลยีอุตสาหการ
4 4 4 4
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
11 30 41 11 30 41
เทคโนโลยีเครื่องกล
22 22 22 22
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
2 18 20 2 18 20
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
12 1 13 12 1 13
เทคโนโลยีไฟฟ้า
22 22 22 22
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 166 332 498 166 332 498
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
91 205 296 91 205 296
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
75 127 202 75 127 202
คณะบริหารธุรกิจ 94 598 692 670 2162 2832 39 152 191 803 2912 3715
การจัดการ
35 44 79 13 56 69 48 100 148
การตลาด
40 107 147 49 110 159 13 24 37 102 241 343
การบัญชี
48 450 498 28 74 102 6 48 54 82 572 654
การเงิน
6 41 47 8 112 120 7 24 31 21 177 198
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
12 93 105 12 93 105
ระบบสารสนเทศ
2 2 2 2
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์
79 113 192 79 113 192
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ
41 77 118 41 77 118
การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
34 105 139 34 105 139
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
53 168 221 53 168 221
การตลาด-การบริหารการตลาด
69 235 304 69 235 304
การตลาด-การสื่อสารการตลาด
25 43 68 25 43 68
การบัญชี-การบัญชีการเงิน
55 530 585 55 530 585
การบัญชี-การบัญชีบริหาร
29 270 299 29 270 299
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
39 32 71 39 32 71
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
114 154 268 114 154 268
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87 106 193 87 106 193
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
80 79 159 80 79 159
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
7 27 34 7 27 34
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 852 40 892 1390 99 1489 2242 139 2381
ช่างยนต์
138 138 138 138
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
146 12 158 146 12 158
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
167 18 185 167 18 185
วิศวกรรมอุตสาหการ
393 40 433 393 40 433
วิศวกรรมเครื่องกล
238 2 240 238 2 240
วิศวกรรมไฟฟ้า
276 7 283 276 7 283
อิเล็กทรอนิกส์
85 9 94 85 9 94
เทคโนโลยีอุตสาหการ
37 1 38 37 1 38
เทคโนโลยีเครื่องกล
36 36 36 36
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
47 17 64 47 17 64
ไฟฟ้า
97 3 100 97 3 100
ออกแบบการผลิต
68 8 76 68 8 76
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
76 5 81 76 5 81
เทคนิคอุตสาหกรรม
125 1 126 125 1 126
เทคนิคคอมพิวเตอร์
77 7 84 77 7 84
ช่างกลโรงงาน-เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
63 3 66 63 3 66
ช่างกลโรงงาน-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
41 41 41 41
ช่างแม่พิมพ์และอัญมณี
10 2 12 10 2 12
ช่างโลหะ
72 2 74 72 2 74
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
50 2 52 50 2 52
คณะศิลปศาสตร์ 66 276 342 66 276 342
การท่องเที่ยว
24 76 100 24 76 100
การโรงแรม
17 70 87 17 70 87
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
25 130 155 25 130 155
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 202 199 401 202 199 401
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
18 21 39 18 21 39
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
55 62 117 55 62 117
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
72 45 117 72 45 117
ออกแบบสิ่งทอ
22 43 65 22 43 65
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35 28 63 35 28 63
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 75 242 317 75 242 317
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
15 22 37 15 22 37
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
9 82 91 9 82 91
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
27 28 55 27 28 55
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
24 110 134 24 110 134
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 250 940 1190 6 59 65 256 999 1255
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
17 72 89 17 72 89
คหกรรมศาสตร์ศึกษา
4 36 40 4 36 40
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
3 16 19 3 16 19
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
10 50 60 10 50 60
อาหารและโภชนาการ
129 483 612 3 22 25 132 505 637
ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
21 63 84 21 63 84
อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์
5 56 61 5 56 61
คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
1 1 1 1
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
14 47 61 1 23 24 15 70 85
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
27 38 65 2 14 16 29 52 81
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
6 29 35 6 29 35
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
14 49 63 14 49 63
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557