รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 2/2551 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

รายงานเผยแพร่ 5
รายงานโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 976
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 68
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 94
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 147
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 151
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 63
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 25
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง ปริญญาตรี 110
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 174
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 22
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ ปริญญาตรี 4
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ปริญญาตรี 41
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาตรี 22
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผ้า ปริญญาตรี 20
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโทรคมนาคม ปริญญาตรี 13
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 22
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 498
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 296
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปริญญาตรี 202
คณะบริหารธุรกิจ 3715
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 79
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด ปริญญาตรี 159
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 1
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน ปริญญาตรี 120
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 105
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ ปริญญาตรี 2
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ ปริญญาตรี 192
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ ปริญญาตรี 118
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 139
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 221
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด-การบริหารการตลาด ปริญญาตรี 304
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด-การสื่อสารการตลาด ปริญญาตรี 68
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี-การบัญชีการเงิน ปริญญาตรี 585
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี-การบัญชีบริหาร ปริญญาตรี 299
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 71
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 268
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ ปริญญาโท 69
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด ปริญญาโท 37
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี ปริญญาโท 54
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน ปริญญาโท 31
หลักสูตรภาษาไทย บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 101
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 147
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 498
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเงิน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 47
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 193
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 159
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปริญญาตรี 34
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2381
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 138
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 94
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 100
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบการผลิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 76
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 81
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 126
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 84
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างกลโรงงาน-เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 66
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างกลโรงงาน-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 41
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างแม่พิมพ์และอัญมณี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 12
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างโลหะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 74
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 158
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 185
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 433
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 240
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 283
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ ปริญญาตรี 38
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาตรี 36
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ปริญญาตรี 64
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ปริญญาตรี 52
คณะศิลปศาสตร์ 342
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว ปริญญาตรี 100
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม ปริญญาตรี 87
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปริญญาตรี 155
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 401
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปริญญาตรี 39
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปริญญาตรี 117
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 117
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบสิ่งทอ ปริญญาตรี 65
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 63
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 317
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ปริญญาตรี 37
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผ้า ปริญญาตรี 91
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ปริญญาตรี 55
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ปริญญาตรี 134
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1255
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์ ปริญญาตรี 89
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ศึกษา ปริญญาตรี 40
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต ผ้าและเครื่องแต่งกาย ปริญญาตรี 19
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี 612
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น ปริญญาตรี 84
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี 61
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 1
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 61
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ปริญญาตรี 65
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปริญญาตรี 63
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาหารและโภชนาการ ปริญญาโท 25
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปริญญาโท 24
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ปริญญาโท 16
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ปริญญาตรี 35
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี 60
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557