รายงานร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551

แหล่งเงิน ร้อยละ (%)
งบประมาณแผ่นดิน 70.1
รายได้จากการเรียนการสอน 26.4
รายได้จากการวิจัย
รายได้จากการบริการทางวิชาการ 0.8
รายได้จากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รายได้จากการดำเนินงานอื่น(นอกพันธกิจ ) 1.2
รายได้ทางการเงิน 1.5
เงินกู้
เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557