รายงานร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิตและโครงการของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551

ผลผลิต/โครงการ ประเภทงบ
งบบุคลากร งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29.9% 20.5% 2.9% 27.2% 19.5%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 56.4% 24.4% 1.6% 13.7% 3.8%
ผลงานการให้บริการวิชาการ 100%
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4.5% 95.5%
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 100%
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 100%
ผู้รับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 100%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557