รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2552

คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ จ้างประจำ จ้างชั่วคราว รวม
วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ
รวม 456 120 84 71 11 19 94 20 300 1175
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 42 3 6 1 2 14 17 85
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 10 1 10 3 1 1 5 1 18 50
คณะบริหารธุรกิจ 94 4 8 7 1 19 40 173
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 2 13 3 6 11 84
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 107 10 4 1 1 2 14 2 40 181
คณะศิลปศาสตร์ 69 4 14 2 2 1 4 3 19 118
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 1 10 2 1 2 3 1 11 35
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 29 5 4 2 1 5 3 16 65
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 52 5 15 2 2 1 11 10 20 118
กองกลาง 10 2 2 6 16 36
กองคลัง 18 8 3 1 12 42
กองนโยบายและแผน 15 2 2 5 24
กองบริหารงานบุคคล 14 5 2 1 2 24
กองประชาสัมพันธ์ 2 1 5 8
กองพัฒนานักศึกษา 5 3 1 6 15
กองวิเทศสัมพันธ์ 3 2 5
กองศิลปวัฒนธรรม 1 3 4
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 4 2 16 23
สำนักงานตรวจสอบภายใน 4 4
สำนักงานอธิการบดี 1 1
สำนักประกันคุณภาพ 2 1 3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 12 1 26 44
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12 4 1 2 14 33
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557