รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2552 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
รวม 104 447 20 571
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 104 447 20 571
ศาสตราจารย์
0
รองศาสตราจารย์
1 1 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
20 151 7 178
อาจารย์
83 295 13 391

รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2552 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา และคณะ

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
รวม 104 447 20 571
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12 33 5 50
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 4 14
อาจารย์
12 22 1 35
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 20 1 22
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 2
อาจารย์
1 18 1 20
คณะบริหารธุรกิจ 4 94 5 103
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
38 1 39
อาจารย์
4 56 4 64
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 54 4 62
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
17 1 18
อาจารย์
4 37 3 44
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 31 80 3 114
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 20 1 25
อาจารย์
27 60 2 89
คณะศิลปศาสตร์ 11 76 1 88
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 31 32
อาจารย์
9 45 1 55
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 14 16
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
อาจารย์
2 14 16
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 15 21 1 37
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 9 16
อาจารย์
8 12 1 21
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 24 55 79
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8 24 32
อาจารย์
16 31 47
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557