รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 2/2552

คณะ กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา) / กลุ่มสาขาวิทชาที่สอน(อาจารย์)
การศึกษา มนุษยศาสตร์และศิลป สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจและกฏหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและสวัสดิการ บริการ รวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ 2 5 5 38 50
นักศึกษาทั้งหมด 330 77 577 984
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บุคลากรสายวิชาการ 15 1 4 2 22
นักศึกษาทั้งหมด 248 292 41 581
คณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสายวิชาการ 4 86 13 103
นักศึกษาทั้งหมด 87 2830 599 3516
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรสายวิชาการ 2 56 2 2 62
นักศึกษาทั้งหมด 234 57 291
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 1 9 103 114
นักศึกษาทั้งหมด 242 2217 2459
คณะศิลปศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 47 18 1 2 19 88
นักศึกษาทั้งหมด 137 261 398
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บุคลากรสายวิชาการ 15 1 16
นักศึกษาทั้งหมด 359 31 390
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น บุคลากรสายวิชาการ 4 1 2 30 37
นักศึกษาทั้งหมด 423 423
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 10 5 9 13 2 39 79
นักศึกษาทั้งหมด 139 1180 1319
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557