รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2552 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวม 552 362 914 4045 4849 8894 84 230 314 52 187 239 4733 5628 10361
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 552 102 654 84 230 314 12 4 16 648 336 984
วิชาชีพครู
84 230 314 84 230 314
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
53 24 77 53 24 77
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
73 16 89 73 16 89
วิศวกรรมอุตสาหการ
107 19 126 107 19 126
วิศวกรรมเครื่องกล
128 2 130 128 2 130
วิศวกรรมโยธา
44 7 51 44 7 51
วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
128 7 135 128 7 135
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
3 11 14 3 11 14
เทคโนโลยีเครื่องกล
6 6 6 6
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
2 14 16 2 14 16
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
4 2 6 4 2 6
เทคโนโลยีไฟฟ้า
4 4 4 4
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 4 16 12 4 16
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 202 379 581 202 379 581
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
83 209 292 83 209 292
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
94 154 248 94 154 248
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
25 16 41 25 16 41
คณะบริหารธุรกิจ 39 342 381 693 2283 2976 29 130 159 761 2755 3516
การจัดการ
51 95 146 8 47 55 59 142 201
การตลาด
11 59 70 60 132 192 6 16 22 77 207 284
การเงิน
3 25 28 25 157 182 6 24 30 34 206 240
ธุรกิจระหว่างประเทศ
4 19 23 4 19 23
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
16 71 87 16 71 87
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์
104 150 254 104 150 254
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ
25 40 65 25 40 65
การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
31 123 154 31 123 154
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
29 123 152 29 123 152
การตลาด-การบริหารการตลาด
48 202 250 48 202 250
การตลาด-การสื่อสารการตลาด
35 45 80 35 45 80
การบัญชี-การบัญชีการเงิน
37 430 467 37 430 467
การบัญชี-การบัญชีบริหาร
36 301 337 36 301 337
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
68 82 150 68 82 150
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
60 70 130 60 70 130
การบัญชี
25 258 283 64 243 307 9 43 52 98 544 642
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 137 154 291 137 154 291
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
127 107 234 127 107 234
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
10 47 57 10 47 57
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 513 20 533 1792 134 1926 2305 154 2459
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
17 4 21 17 4 21
ช่างไฟฟ้า
82 82 82 82
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
203 19 222 203 19 222
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
213 21 234 213 21 234
วิศวกรรมอุตสาหการ
468 50 518 468 50 518
วิศวกรรมเครื่องกล
327 4 331 327 4 331
วิศวกรรมไฟฟ้า
387 11 398 387 11 398
เทคโนโลยีอุตสาหการ
7 7 7 7
เทคโนโลยีเครื่องกล
23 23 23 23
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
115 27 142 115 27 142
ออกแบบการผลิต
39 5 44 39 5 44
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
71 2 73 71 2 73
ช่างกลโรงงาน-เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
64 3 67 64 3 67
ช่างกลโรงงาน-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
30 30 30 30
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
17 3 20 17 3 20
ช่างแม่พิมพ์และอัญมณี
1 1 1 1
ช่างโลหะ
22 2 24 22 2 24
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
64 1 65 64 1 65
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
34 1 35 34 1 35
ช่างยนต์
106 106 106 106
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
15 1 16 15 1 16
คณะศิลปศาสตร์ 72 326 398 72 326 398
การท่องเที่ยว
28 110 138 28 110 138
การโรงแรม
22 101 123 22 101 123
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
22 115 137 22 115 137
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 202 188 390 202 188 390
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
32 32 64 32 32 64
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
32 45 77 32 45 77
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
54 37 91 54 37 91
ออกแบบสิ่งทอ
10 21 31 10 21 31
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
74 53 127 74 53 127
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 103 320 423 103 320 423
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
14 22 36 14 22 36
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
13 107 120 13 107 120
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
33 51 84 33 51 84
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
43 140 183 43 140 183
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 292 963 1255 11 53 64 303 1016 1319
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป - ธุรกิจงานประดิษฐ์
13 45 58 13 45 58
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
2 8 10 2 8 10
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
12 79 91 12 79 91
อาหารและโภชนาการ
150 516 666 8 25 33 158 541 699
ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
13 29 42 13 29 42
อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์
4 28 32 4 28 32
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
29 84 113 1 17 18 30 101 131
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
36 62 98 2 11 13 38 73 111
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
9 39 48 9 39 48
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
24 73 97 24 73 97
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557