รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 2/2552 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

รายงานเผยแพร่ 5
รายงานโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ ระดับการศึกษา จำนวนนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 984
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 77
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 89
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 126
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 130
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี 51
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง ปริญญาตรี 135
หลักสูตรภาษาไทย ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ปริญญาโท 16
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 314
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ปริญญาตรี 14
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาตรี 6
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผ้า ปริญญาตรี 16
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีโทรคมนาคม ปริญญาตรี 6
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า ปริญญาตรี 4
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 581
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 292
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ปริญญาตรี 248
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปริญญาตรี 41
คณะบริหารธุรกิจ 3516
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ปริญญาตรี 146
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด ปริญญาตรี 192
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน ปริญญาตรี 182
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 87
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ ปริญญาตรี 254
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ ปริญญาตรี 65
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 154
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ-การจัดการทั่วไป ปริญญาตรี 152
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด-การบริหารการตลาด ปริญญาตรี 250
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด-การสื่อสารการตลาด ปริญญาตรี 80
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี-การบัญชีการเงิน ปริญญาตรี 467
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี-การบัญชีบริหาร ปริญญาตรี 337
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 150
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 130
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ ปริญญาโท 55
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด ปริญญาโท 22
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน ปริญญาโท 30
หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี ปริญญาโท 52
หลักสูตรภาษาไทย บัญชีบัณฑิต การบัญชี ปริญญาตรี 307
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 70
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การเงิน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 28
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 283
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 23
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 291
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 234
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปริญญาตรี 57
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2459
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 21
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างไฟฟ้า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 82
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบการผลิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 44
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 73
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างกลโรงงาน-เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 67
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างกลโรงงาน-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 30
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 20
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างแม่พิมพ์และอัญมณี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างโลหะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 24
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 65
หลักสูตรภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 106
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 222
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี 234
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี 518
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี 331
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี 398
หลักสูตรภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ปริญญาตรี 35
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหการ ปริญญาตรี 7
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาตรี 23
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ปริญญาตรี 142
หลักสูตรภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ปริญญาตรี 16
คณะศิลปศาสตร์ 398
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว ปริญญาตรี 138
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต การโรงแรม ปริญญาตรี 123
หลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปริญญาตรี 137
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 390
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปริญญาตรี 64
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปริญญาตรี 77
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 91
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบสิ่งทอ ปริญญาตรี 31
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 127
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 423
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ปริญญาตรี 36
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีเสื้อผ้า ปริญญาตรี 120
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ปริญญาตรี 84
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ปริญญาตรี 183
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1319
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ทั่วไป - ธุรกิจงานประดิษฐ์ ปริญญาตรี 58
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต ผ้าและเครื่องแต่งกาย ปริญญาตรี 10
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี 666
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น ปริญญาตรี 42
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี 32
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี 113
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ปริญญาตรี 98
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมการบริการอาหาร ปริญญาตรี 97
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาหารและโภชนาการ ปริญญาโท 33
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ปริญญาโท 18
หลักสูตรภาษาไทย คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ปริญญาโท 13
หลักสูตรภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ปริญญาตรี 48
หลักสูตรภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี 91
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557