รายงานร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552

แหล่งเงิน ร้อยละ (%)
งบประมาณแผ่นดิน 74.9
รายได้จากการเรียนการสอน 23.3
รายได้จากการดำเนินงานอื่น(นอกพันธกิจ ) 0.3
รายได้ทางการเงิน 1.5
เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น 0.1
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557