รายงานร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิตและโครงการของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552

ผลผลิต/โครงการ ประเภทงบ
งบบุคลากร งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33.1% 21.3% 5.0% 20.5% 20.1%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 56.8% 21.7% 3.2% 15.3% 2.9%
ผลงานการให้บริการวิชาการ 0.3% 99.7%
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 100.0%
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 100%
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 99.7% 0.3%
ผู้รับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 100%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557