รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2553

คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ จ้างประจำ จ้างชั่วคราว รวม
วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ
รวม 432 111 96 72 9 21 86 20 321 1168
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 40 3 7 1 2 1 12 17 83
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 9 1 13 3 2 5 1 16 50
คณะบริหารธุรกิจ 85 3 9 7 1 16 2 45 168
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 3 14 3 6 14 87
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 104 10 7 1 1 2 14 1 40 180
คณะศิลปศาสตร์ 67 4 14 1 2 1 4 3 20 116
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 1 11 2 1 1 2 1 12 35
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 29 4 5 2 1 4 3 15 63
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 47 5 16 1 1 1 11 8 25 115
กองกลาง 9 2 2 5 19 37
กองคลัง 17 8 3 1 13 42
กองนโยบายและแผน 14 2 2 5 23
กองบริหารงานบุคคล 12 5 2 1 3 23
กองประชาสัมพันธ์ 2 1 5 8
กองพัฒนานักศึกษา 3 3 1 1 8 16
กองวิเทศสัมพันธ์ 3 1 1 5
กองศิลปวัฒนธรรม 1 3 4
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 4 2 13 20
สำนักงานตรวจสอบภายใน 4 4
สำนักงานอธิการบดี 5 5
สำนักประกันคุณภาพ 2 2 4
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 15 1 27 48
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12 4 1 2 13 32
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557