รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2553 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
รวม 89 446 22 557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 89 446 22 557
ศาสตราจารย์
0
รองศาสตราจารย์
2 3 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
17 144 7 168
อาจารย์
70 299 15 384

รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2553 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา และคณะ

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
รวม 89 446 22 557
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12 33 4 49
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 4 14
อาจารย์
12 22 34
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 23 23
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 1
อาจารย์
21 21
คณะบริหารธุรกิจ 5 86 6 97
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
38 1 39
อาจารย์
5 48 5 58
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 54 4 61
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 1 17
อาจารย์
3 38 3 44
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 87 4 113
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 19 1 22
อาจารย์
20 68 3 91
คณะศิลปศาสตร์ 11 73 2 86
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 30 32
อาจารย์
8 43 2 53
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2 15 17
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
อาจารย์
2 15 17
กองวิเทศสัมพันธ์ 1 1
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
อาจารย์
1 1
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 16 20 2 38
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 9 16
อาจารย์
9 11 2 22
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 17 55 72
รองศาสตราจารย์
1 1 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 21 27
อาจารย์
10 33 43
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557