รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 2/2553

คณะ กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา) / กลุ่มสาขาวิทชาที่สอน(อาจารย์)
การศึกษา มนุษยศาสตร์และศิลป สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจและกฏหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและสวัสดิการ บริการ รวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ 2 5 6 36 49
นักศึกษาทั้งหมด 383 127 607 1117
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บุคลากรสายวิชาการ 16 1 4 2 23
นักศึกษาทั้งหมด 295 321 104 720
คณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสายวิชาการ 6 78 13 97
นักศึกษาทั้งหมด 87 2855 578 3520
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรสายวิชาการ 1 55 2 3 61
นักศึกษาทั้งหมด 284 88 372
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 9 103 113
นักศึกษาทั้งหมด 276 2201 2477
คณะศิลปศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 46 17 1 2 19 86
นักศึกษาทั้งหมด 230 329 559
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บุคลากรสายวิชาการ 17 17
นักศึกษาทั้งหมด 377 1 378
กองวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรสายวิชาการ 1 1
นักศึกษาทั้งหมด 0
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น บุคลากรสายวิชาการ 4 1 2 31 38
นักศึกษาทั้งหมด 532 532
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 1 10 5 7 12 1 36 72
นักศึกษาทั้งหมด 185 1114 1299
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557