รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2553 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวม 268 285 553 4689 5178 9867 100 267 367 55 132 187 5112 5862 10974
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 644 90 734 100 267 367 12 4 16 756 361 1117
วิชาชีพครู
100 267 367 100 267 367
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
87 40 127 87 40 127
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
89 19 108 89 19 108
วิศวกรรมอุตสาหการ
124 14 138 124 14 138
วิศวกรรมเครื่องกล
167 4 171 167 4 171
วิศวกรรมโยธา
33 7 40 33 7 40
วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
144 5 149 144 5 149
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
1 1 1 1
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 4 16 12 4 16
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 251 451 702 6 12 18 257 463 720
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
85 218 303 85 218 303
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
108 187 295 108 187 295
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
58 46 104 58 46 104
การสื่อสารการตลาด
6 12 18 6 12 18
คณะบริหารธุรกิจ 43 279 322 788 2308 3096 18 84 102 849 2671 3520
การจัดการ
47 114 161 12 33 45 59 147 206
การตลาด
11 46 57 80 176 256 2 3 5 93 225 318
การเงิน
4 31 35 35 183 218 3 15 18 42 229 271
ธุรกิจระหว่างประเทศ
11 30 41 11 30 41
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
19 68 87 19 68 87
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์
127 123 250 127 123 250
การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
40 102 142 40 102 142
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
50 183 233 50 183 233
การตลาด-การบริหารการตลาด
42 160 202 42 160 202
การตลาด-การสื่อสารการตลาด
24 56 80 24 56 80
การบัญชี-การบัญชีการเงิน
45 516 561 45 516 561
การบัญชี-การบัญชีบริหาร
31 174 205 31 174 205
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
100 111 211 100 111 211
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
55 62 117 55 62 117
การบัญชี
28 202 230 82 250 332 1 33 34 111 485 596
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 177 195 372 177 195 372
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
160 124 284 160 124 284
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
17 71 88 17 71 88
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 225 6 231 2072 174 2246 2297 180 2477
ช่างไฟฟ้า
37 37 37 37
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
250 26 276 250 26 276
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
234 27 261 234 27 261
วิศวกรรมอุตสาหการ
485 45 530 485 45 530
วิศวกรรมเครื่องกล
397 4 401 397 4 401
วิศวกรรมโยธา
19 7 26 19 7 26
วิศวกรรมไฟฟ้า
471 14 485 471 14 485
เทคโนโลยีเครื่องกล
3 3 3 3
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
141 49 190 141 49 190
เทคโนโลยีไฟฟ้า
3 3 3 3
ออกแบบการผลิต
7 7 7 7
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
39 2 41 39 2 41
ช่างกลโรงงาน-เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
52 4 56 52 4 56
ช่างกลโรงงาน-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3 3 3 3
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
3 3 3 3
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
69 2 71 69 2 71
ช่างยนต์
84 84 84 84
คณะศิลปศาสตร์ 115 444 559 115 444 559
การท่องเที่ยว
37 141 178 37 141 178
การโรงแรม
36 115 151 36 115 151
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
30 142 172 30 142 172
ภาษาไทยประยุกต์
12 46 58 12 46 58
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 194 184 378 194 184 378
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
31 33 64 31 33 64
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
25 44 69 25 44 69
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
69 57 126 69 57 126
ออกแบบสิ่งทอ
1 1 1 1
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
69 49 118 69 49 118
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 129 403 532 129 403 532
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
22 47 69 22 47 69
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
16 114 130 16 114 130
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
38 69 107 38 69 107
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
53 173 226 53 173 226
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 319 929 1248 19 32 51 338 961 1299
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
4 4 4 4
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
16 100 116 16 100 116
อาหารและโภชนาการ
157 455 612 11 20 31 168 475 643
ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
4 3 7 4 3 7
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
42 124 166 6 6 12 48 130 178
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
53 80 133 2 6 8 55 86 141
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
12 57 69 12 57 69
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
35 106 141 35 106 141
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557