รายงานร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553

แหล่งเงิน ร้อยละ (%)
งบประมาณแผ่นดิน 70.6
รายได้จากการเรียนการสอน 26.3
รายได้จากการดำเนินงานอื่น(นอกพันธกิจ ) 3.1
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557