รายงานร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิตและโครงการของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553

ผลผลิต/โครงการ ประเภทงบ
งบบุคลากร งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 36.3% 26.6% 7.7% 11.2% 18.2%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 59.9% 24.6% 4.4% 8.8% 2.3%
ผลงานการให้บริการวิชาการ 100.0%
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 100%
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 100%
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 100%
ผู้รับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 100%
คชจ.โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย 88.7% 11.3%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557