รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2554

คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ จ้างประจำ จ้างชั่วคราว รวม
วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ
รวม 431 111 116 93 9 22 86 17 295 1180
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 40 3 8 1 2 1 12 17 84
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 9 1 16 3 2 5 14 50
คณะบริหารธุรกิจ 84 3 9 9 1 16 2 42 166
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 4 14 3 6 8 82
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 104 10 12 3 1 2 14 1 39 186
คณะศิลปศาสตร์ 67 4 18 3 2 1 4 2 19 120
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 1 13 2 1 2 2 11 36
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 29 4 6 3 1 4 3 12 62
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 47 5 20 8 1 1 11 8 20 121
กองกลาง 9 4 2 5 18 38
กองคลัง 17 11 3 1 9 41
กองนโยบายและแผน 14 2 2 5 23
กองบริหารงานบุคคล 11 7 2 1 3 24
กองประชาสัมพันธ์ 2 1 5 8
กองพัฒนานักศึกษา 3 3 1 1 7 15
กองวิเทศสัมพันธ์ 3 1 1 5
กองศิลปวัฒนธรรม 1 3 4
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 4 2 13 20
สำนักงานตรวจสอบภายใน 4 4
สำนักงานอธิการบดี 4 4
สำนักประกันคุณภาพ 2 2 4
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 15 1 29 50
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12 4 1 2 14 33
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557