รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2554 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
รวม 84 458 31 573
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 84 458 31 573
ศาสตราจารย์
0
รองศาสตราจารย์
1 4 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
17 140 11 168
อาจารย์
65 313 20 398

รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2554 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา และคณะ

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
รวม 84 458 31 573
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12 34 4 50
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10 4 14
อาจารย์
12 23 35
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 25 25
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 1
อาจารย์
23 23
คณะบริหารธุรกิจ 5 82 9 96
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
36 3 39
อาจารย์
5 46 6 57
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 53 5 61
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 1 17
อาจารย์
3 37 4 44
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 91 6 118
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 19 1 22
อาจารย์
19 72 5 96
คณะศิลปศาสตร์ 9 77 3 89
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 29 1 32
อาจารย์
6 47 2 55
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 17 18
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
อาจารย์
1 17 18
กองวิเทศสัมพันธ์ 1 1
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
อาจารย์
0
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 15 20 4 39
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 8 1 16
อาจารย์
8 12 3 23
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 17 59 76
รองศาสตราจารย์
2 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 21 27
อาจารย์
11 36 47
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557