รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 2/2554

คณะ กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา) / กลุ่มสาขาวิทชาที่สอน(อาจารย์)
การศึกษา มนุษยศาสตร์และศิลป สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจและกฏหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและสวัสดิการ บริการ รวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ 4 13 4 29 50
นักศึกษาทั้งหมด 145 644 789
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บุคลากรสายวิชาการ 1 20 4 25
นักศึกษาทั้งหมด 316 328 170 814
คณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสายวิชาการ 1 5 79 11 96
นักศึกษาทั้งหมด 110 2752 586 3448
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรสายวิชาการ 5 2 47 3 4 61
นักศึกษาทั้งหมด 317 129 446
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 6 1 13 1 97 118
นักศึกษาทั้งหมด 238 2181 2419
คณะศิลปศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 10 31 24 7 17 89
นักศึกษาทั้งหมด 279 434 713
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บุคลากรสายวิชาการ 16 2 18
นักศึกษาทั้งหมด 384 384
กองวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรสายวิชาการ 1 1
นักศึกษาทั้งหมด 0
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น บุคลากรสายวิชาการ 3 10 3 2 10 11 39
นักศึกษาทั้งหมด 514 514
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 7 6 7 8 4 2 42 76
นักศึกษาทั้งหมด 222 1217 1439
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557