รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2554 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวม 160 167 327 4969 5495 10464 46 129 175 5175 5791 10966
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 685 104 789 685 104 789
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
98 47 145 98 47 145
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
96 25 121 96 25 121
วิศวกรรมอุตสาหการ
143 16 159 143 16 159
วิศวกรรมเครื่องกล
204 8 212 204 8 212
วิศวกรรมโยธา
26 4 30 26 4 30
วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
118 3 121 118 3 121
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
1 1 1 1
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 287 488 775 12 27 39 299 515 814
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
73 216 289 73 216 289
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
125 191 316 125 191 316
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
89 81 170 89 81 170
การสื่อสารการตลาด
12 27 39 12 27 39
คณะบริหารธุรกิจ 29 166 195 813 2362 3175 14 64 78 856 2592 3448
การจัดการ
84 195 279 8 24 32 92 219 311
การตลาด
5 25 30 85 192 277 90 217 307
การเงิน
4 22 26 39 212 251 4 14 18 47 248 295
ธุรกิจระหว่างประเทศ
19 49 68 19 49 68
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
21 89 110 21 89 110
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์
132 142 274 132 142 274
การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
31 50 81 31 50 81
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
38 122 160 38 122 160
การตลาด-การบริหารการตลาด
42 125 167 42 125 167
การตลาด-การสื่อสารการตลาด
10 56 66 10 56 66
การบัญชี-การบัญชีการเงิน
45 411 456 45 411 456
การบัญชี-การบัญชีบริหาร
3 145 148 3 145 148
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
130 145 275 130 145 275
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11 26 37 11 26 37
การบัญชี
20 119 139 123 403 526 2 26 28 145 548 693
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 215 231 446 215 231 446
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
187 130 317 187 130 317
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
28 101 129 28 101 129
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 131 1 132 2113 170 2283 4 4 2248 171 2419
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
219 19 238 219 19 238
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
211 27 238 211 27 238
วิศวกรรมอุตสาหการ
474 45 519 474 45 519
วิศวกรรมเครื่องกล
407 5 412 407 5 412
วิศวกรรมโยธา
46 11 57 46 11 57
วิศวกรรมไฟฟ้า
463 14 477 463 14 477
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
192 47 239 192 47 239
ออกแบบการผลิต
1 1 1 1
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
21 21 21 21
ช่างกลโรงงาน-เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
41 1 42 41 1 42
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
101 2 103 101 2 103
ช่างยนต์
68 68 68 68
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
4 4 4 4
คณะศิลปศาสตร์ 165 548 713 165 548 713
การท่องเที่ยว
64 169 233 64 169 233
การโรงแรม
48 153 201 48 153 201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
35 159 194 35 159 194
ภาษาไทยประยุกต์
18 67 85 18 67 85
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 203 181 384 203 181 384
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
30 30 60 30 30 60
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
28 34 62 28 34 62
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
80 68 148 80 68 148
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65 49 114 65 49 114
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 121 393 514 121 393 514
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
16 40 56 16 40 56
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
17 122 139 17 122 139
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
26 65 91 26 65 91
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
62 166 228 62 166 228
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 367 1018 1385 16 38 54 383 1056 1439
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
16 126 142 16 126 142
อาหารและโภชนาการ
179 475 654 6 20 26 185 495 680
ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
1 1 1 1
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
68 152 220 9 11 20 77 163 240
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
51 77 128 1 7 8 52 84 136
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
16 64 80 16 64 80
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
37 123 160 37 123 160
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557