รายงานร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554

แหล่งเงิน ร้อยละ (%)
งบประมาณแผ่นดิน 75.1
รายได้จากการเรียนการสอน 21.8
รายได้จากการวิจัย 1.5
รายได้จากการบริการทางวิชาการ 0.5
รายได้จากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0.4
เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น 0.8
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557