รายงานร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิตและโครงการของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554

ผลผลิต/โครงการ ประเภทงบ
งบบุคลากร งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32.1% 22.9% 7.7% 19.8% 17.5%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 49.4% 23.8% 7.9% 16.4% 2.4%
ผลงานการให้บริการวิชาการ 100%
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 100%
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 100%
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 100%
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 99.3% 0.7%
คชจ.โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย 100%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557