รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2555

คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ จ้างประจำ จ้างชั่วคราว รวม
วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ
รวม 415 108 124 156 9 23 81 20 269 1205
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 37 3 8 4 2 1 12 20 87
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 9 1 17 7 2 5 1 13 55
คณะบริหารธุรกิจ 82 3 12 14 1 15 1 38 166
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46 4 14 6 5 1 12 88
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 101 10 13 6 1 2 13 1 35 182
คณะศิลปศาสตร์ 63 4 18 6 2 1 3 3 18 118
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 1 14 5 1 2 2 1 9 39
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 28 5 7 7 1 4 3 10 65
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 45 5 21 11 1 1 11 8 19 122
กองกลาง 10 5 2 4 16 37
กองคลัง 14 13 3 1 11 42
กองนโยบายและแผน 13 6 2 2 23
กองบริหารงานบุคคล 10 9 2 1 3 25
กองประชาสัมพันธ์ 3 1 4 8
กองพัฒนานักศึกษา 3 7 1 1 4 16
กองวิเทศสัมพันธ์ 3 1 4
กองศิลปวัฒนธรรม 2 2 4
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 8 3 10 22
สำนักงานตรวจสอบภายใน 4 2 6
สำนักงานอธิการบดี 1 2 3
สำนักประกันคุณภาพ 4 1 5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 21 1 27 54
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12 8 1 2 11 34
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557