รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2555 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
รวม 77 449 42 568
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 77 449 42 568
ศาสตราจารย์
0
รองศาสตราจารย์
1 4 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
15 130 17 162
อาจารย์
61 315 25 401

รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการของปี 2555 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา และคณะ

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
รวม 77 449 42 568
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 32 5 47
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9 4 13
อาจารย์
10 22 1 33
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 27 27
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 1
อาจารย์
25 25
คณะบริหารธุรกิจ 4 82 10 96
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
36 3 39
อาจารย์
4 46 7 57
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 52 5 61
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16 1 17
อาจารย์
4 36 4 44
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 84 14 116
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 14 7 23
อาจารย์
16 70 7 93
คณะศิลปศาสตร์ 9 74 3 86
รองศาสตราจารย์
1 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 26 1 29
อาจารย์
6 48 2 56
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1 19 20
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
อาจารย์
1 19 20
กองวิเทศสัมพันธ์ 1 1
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
อาจารย์
1 1
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 15 20 4 39
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 7 1 15
อาจารย์
8 13 3 24
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 15 59 1 75
รองศาสตราจารย์
2 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 21 25
อาจารย์
11 36 1 48
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557