รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ภาคการศึกษา 2/2555

คณะ กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา) / กลุ่มสาขาวิทชาที่สอน(อาจารย์)
การศึกษา มนุษยศาสตร์และศิลป สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจและกฏหมาย
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและสวัสดิการ บริการ รวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ 4 12 4 27 47
นักศึกษาทั้งหมด 141 206 788 1135
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บุคลากรสายวิชาการ 1 21 1 4 27
นักศึกษาทั้งหมด 305 344 226 875
คณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสายวิชาการ 1 4 81 10 96
นักศึกษาทั้งหมด 124 2786 622 3532
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรสายวิชาการ 5 2 47 3 4 61
นักศึกษาทั้งหมด 275 111 386
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 8 1 11 2 94 116
นักศึกษาทั้งหมด 256 2065 2321
คณะศิลปศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 8 31 24 7 16 86
นักศึกษาทั้งหมด 325 519 844
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บุคลากรสายวิชาการ 16 4 20
นักศึกษาทั้งหมด 438 438
กองวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรสายวิชาการ 1 1
นักศึกษาทั้งหมด 0
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น บุคลากรสายวิชาการ 3 11 2 2 10 11 39
นักศึกษาทั้งหมด 507 507
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ 7 6 7 8 4 2 41 75
นักศึกษาทั้งหมด 232 1303 1535
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557