รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 2/2555 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

คณะ ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวม 65 25 90 5211 5887 11098 64 74 138 63 184 247 5403 6170 11573
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 859 135 994 64 74 138 3 3 923 212 1135
วิชาชีพครู
64 74 138 64 74 138
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
135 71 206 135 71 206
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
108 27 135 108 27 135
วิศวกรรมอุตสาหการ
234 20 254 234 20 254
วิศวกรรมเครื่องกล
232 9 241 232 9 241
วิศวกรรมโยธา
19 4 23 19 4 23
วิศวกรรมไฟฟ้า
131 4 135 131 4 135
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 3 3 3
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 299 523 822 13 40 53 312 563 875
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
70 221 291 70 221 291
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
115 190 305 115 190 305
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
114 112 226 114 112 226
การสื่อสารการตลาด
13 40 53 13 40 53
คณะบริหารธุรกิจ 3 25 28 859 2547 3406 19 79 98 881 2651 3532
การจัดการ
111 336 447 6 27 33 117 363 480
การจัดการทั่วไป
4 4 8 4 4 8
การตลาด
151 305 456 8 8 151 313 464
การสอบบัญชี
11 46 57 11 46 57
การเงิน
44 233 277 2 8 10 46 241 287
ธุรกิจระหว่างประเทศ
25 75 100 25 75 100
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
25 99 124 25 99 124
การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
9 41 50 9 41 50
การจัดการ-การจัดการทั่วไป
13 64 77 13 64 77
การตลาด-การสื่อสารการตลาด
12 21 33 12 21 33
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
290 307 597 290 307 597
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11 14 25 11 14 25
การบัญชี
3 25 28 157 1006 1163 7 32 39 167 1063 1230
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 187 199 386 187 199 386
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
162 113 275 162 113 275
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
25 86 111 25 86 111
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 62 62 2070 174 2244 13 2 15 2145 176 2321
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
229 27 256 229 27 256
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
202 22 224 202 22 224
วิศวกรรมอุตสาหการ
441 47 488 441 47 488
วิศวกรรมเครื่องกล
356 8 364 356 8 364
วิศวกรรมโยธา
58 13 71 58 13 71
วิศวกรรมไฟฟ้า
450 12 462 450 12 462
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
61 29 90 61 29 90
ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
17 17 17 17
ช่างกลโรงงาน-เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
14 14 14 14
วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ
1 1 1 1
วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
2 2 2 2
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
124 2 126 124 2 126
ช่างยนต์
31 31 31 31
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
146 14 160 146 14 160
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
13 2 15 13 2 15
คณะศิลปศาสตร์ 205 639 844 205 639 844
การท่องเที่ยว
78 198 276 78 198 276
การโรงแรม
61 182 243 61 182 243
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
49 189 238 49 189 238
ภาษาไทยประยุกต์
17 70 87 17 70 87
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 220 218 438 220 218 438
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
49 69 118 49 69 118
สถาปัตยกรรม
14 15 29 14 15 29
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
157 134 291 157 134 291
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 137 370 507 137 370 507
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
15 42 57 15 42 57
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
21 91 112 21 91 112
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
39 68 107 39 68 107
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
62 169 231 62 169 231
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 375 1082 1457 18 60 78 393 1142 1535
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18 137 155 18 137 155
อาหารและโภชนาการ
179 480 659 7 34 41 186 514 700
ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
1 1 1 1
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
67 167 234 9 11 20 76 178 254
ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
52 79 131 2 15 17 54 94 148
เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
12 65 77 12 65 77
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
47 153 200 47 153 200
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557