รายงานร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555

แหล่งเงิน ร้อยละ (%)
งบประมาณแผ่นดิน 99.5
รายได้จากการเรียนการสอน 0.5
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557