รายงานร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิตและโครงการของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555

ผลผลิต/โครงการ ประเภทงบ
งบบุคลากร งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30.1% 21.7% 13.8% 17.6% 16.7%
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 56.4% 24.7% 10.2% 3.0% 5.8%
ผลงานการให้บริการวิชาการ 100%
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 100%
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 100%
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 100%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557