รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน ปีการศึกษา 2556

คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ จ้างประจำ จ้างชั่วคราว รวม
วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ วิชาการ ปฎิบัติการ
รวม 397 98 179 247 6 25 75 16 207 1250
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 3 10 6 2 1 12 15 82
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8 1 23 12 2 4 8 58
คณะบริหารธุรกิจ 75 3 19 20 1 14 1 36 169
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45 4 24 13 4 1 7 98
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 98 10 24 8 4 13 1 31 189
คณะศิลปศาสตร์ 63 2 27 10 1 2 3 2 10 120
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 2 17 7 1 2 1 8 42
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 26 5 10 11 1 2 3 8 66
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 45 5 25 13 1 1 11 7 21 129
กองกลาง 7 9 2 4 15 37
กองคลัง 12 20 2 1 8 43
กองนโยบายและแผน 9 10 2 21
กองบริหารงานบุคคล 9 16 2 1 28
กองประชาสัมพันธ์ 4 1 2 7
กองพัฒนานักศึกษา 3 12 1 1 3 20
กองวิเทศสัมพันธ์ 5 1 6
กองศิลปวัฒนธรรม 4 4
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 12 2 6 21
สำนักงานตรวจสอบภายใน 4 2 6
สำนักงานอธิการบดี 1 5 4 10
สำนักประกันคุณภาพ 6 6
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 27 1 18 51
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 12 15 1 2 7 37
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557