รายงานเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามปีการศึกษา และคณะ/หน่วยงานที่สังกัด

Chart รายงานเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามปีการศึกษา และคณะ/หน่วยงานที่สังกัด Chart รายงานเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามปีการศึกษา และคณะ/หน่วยงานที่สังกัดChart รายงานเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามปีการศึกษา และคณะ/หน่วยงานที่สังกัดChart รายงานเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามปีการศึกษา และคณะ/หน่วยงานที่สังกัดChart รายงานเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามปีการศึกษา และคณะ/หน่วยงานที่สังกัดChart รายงานเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามปีการศึกษา และคณะ/หน่วยงานที่สังกัดChart รายงานเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามปีการศึกษา และคณะ/หน่วยงานที่สังกัดChart รายงานเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามปีการศึกษา และคณะ/หน่วยงานที่สังกัดChart รายงานเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามปีการศึกษา และคณะ/หน่วยงานที่สังกัดChart รายงานเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมดตามปีการศึกษา และคณะ/หน่วยงานที่สังกัด
คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า จำนวนบุคลากรตามปีการศึกษา
2550255125522553255425552556
รวม1,0791,1041,1751,1681,1801,2051,250
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม88888583848782
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน31405050505558
คณะบริหารธุรกิจ171174173168166166169
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี74818487828898
คณะวิศวกรรมศาสตร์182175181180186182189
คณะศิลปศาสตร์109108118116120118120
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ26293535363942
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น64636563626566
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์98104118115121122129
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ35404448505451
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน26273332333437
สำนักงานตรวจสอบภายใน4444466
สำนักประกันคุณภาพ1334456
สถาบันวิจัยและพัฒนา21222320202221
กองกลาง37363637383737
กองคลัง38384242414243
กองประชาสัมพันธ์7788887
กองพัฒนานักศึกษา13111516151620
กองวิเทศสัมพันธ์3255546
กองบริหารงานบุคคล24232423242528
กองนโยบายและแผน25252423232321
กองศิลปวัฒนธรรม2344444
สำนักงานอธิการบดี01154310
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557